خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره مجادله - حفص از عاصم - اثر: سید رمضان

 سید رمضانقرآن کریم سوره مجادله - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 400
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 64,480,476