خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی ،

   تعداد 109316
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره ناس
1399/01/29
                  تعداد استفاده : 252
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره فلق
1399/01/28
                  تعداد استفاده : 287
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه2/تفسير سوره اخلاص
1399/01/27
                  تعداد استفاده : 51
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه1/تفسير سوره اخلاص
1399/01/26
                  تعداد استفاده : 87
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره مسد
1399/01/25
                  تعداد استفاده : 38
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 2/تفسير سوره نصر
1399/01/24
                  تعداد استفاده : 36
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 1/تفسير سوره نصر
1399/01/23
                  تعداد استفاده : 32
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره كافرون
1399/01/22
                  تعداد استفاده : 43
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره كوثر
1399/01/21
                  تعداد استفاده : 123
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره ماعون
1399/01/20
                  تعداد استفاده : 36
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره قريش
1399/01/19
                  تعداد استفاده : 23
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره فيل
1399/01/18
                  تعداد استفاده : 20
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره همزه
1399/01/17
                  تعداد استفاده : 44
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتقسير سوره عصر
1399/01/16
                  تعداد استفاده : 27
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره عاديات
1399/01/12
                  تعداد استفاده : 39
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره زلزال
1399/01/11
                  تعداد استفاده : 89
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 4/تفسير سوره بيِّنه
1399/01/10
                  تعداد استفاده : 10
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 2/تفسير سوره بيِّنه
1399/01/08
                  تعداد استفاده : 6
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 2/تفسير سوره بيِّنه
1399/01/07
                  تعداد استفاده : 26
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 3/تفسير سوره قدر
1399/01/06
                  تعداد استفاده : 25
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 2/تفسير سوره قدر
1399/01/05
                  تعداد استفاده : 61
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 1/تفسير سوره قدر
1399/01/04
                  تعداد استفاده : 113
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 4/تفسير سوره علق
1399/01/03
                  تعداد استفاده : 8
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 3/تفسير سوره علق
1399/01/02
                  تعداد استفاده : 8
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 2/تفسير سوره علق
1399/01/01
                  تعداد استفاده : 14
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 2/تفسير سوره تين
1398/12/28
                  تعداد استفاده : 39
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 1/تفسير سوره تين
1398/12/27
                  تعداد استفاده : 23
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 3/تفسير سوره انشراح
1398/12/26
                  تعداد استفاده : 6
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 2/تفسير سوره انشراح
1398/12/25
                  تعداد استفاده : 30
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 1/تفسير سوره انشراح
1398/12/24
                  تعداد استفاده : 19
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 3/تفسير سوره ضحي
1398/12/23
                  تعداد استفاده : 13
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 1/تفسير سوره ضحي
1398/12/22
                  تعداد استفاده : 19
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 3/تفسير سوره ليل
1398/12/21
                  تعداد استفاده : 4
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 1/تفسير سوره ليل
1398/12/20
                  تعداد استفاده : 12
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 3/تفسير سوره شمس
1398/12/19
                  تعداد استفاده : 11
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 2/تفسير سوره شمس
1398/12/18
                  تعداد استفاده : 24
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 1/تفسير سوره شمس
1398/12/17
                  تعداد استفاده : 36
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 4/تفسير سوره بلد
1398/12/16
                  تعداد استفاده : 3
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 3/تفسير سوره بلد
1398/12/15
                  تعداد استفاده : 8
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 2/تفسير سوره بلد
1398/12/14
                  تعداد استفاده : 13
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/جلسه 1/تفسير سوره بلد
1398/12/13
                  تعداد استفاده : 13
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره فجر/تفسير آيات 15 تا 30
1398/11/30
                  تعداد استفاده : 2
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره فجر/تفسير آيات 15 تا 30
1398/11/29
                  تعداد استفاده : 2
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره فجر/تفسير آيات 1 تا 20
1398/11/28
                  تعداد استفاده : 10
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره فجر/تفسير آيات 1 تا 17
1398/11/27
                  تعداد استفاده : 13
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره فجر/تفسير آيات 1 تا 23
1398/11/23
                  تعداد استفاده : 28
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره غاشيه/تفسير آيات 17 تا 26
1398/11/21
                  تعداد استفاده : 9
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 131000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره غاشيه/تفسير آيات 17 تا 26
1398/11/20
                  تعداد استفاده : 4
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره غاشيه/ /تفسير آيات 1 تا 26
1398/11/19
                  تعداد استفاده : 10
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره غاشيه/تفسير آيات 1 تا 20
1398/11/16
                  تعداد استفاده : 27
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره اعلي/ تفسير آيات 1 تا 19
1398/11/14
                  تعداد استفاده : 7
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره اعلي/ تفسير آيات 1 تا 19
1398/11/13
                  تعداد استفاده : 5
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره اعلي/تفسير آيات 1 تا 19
1398/11/12
                  تعداد استفاده : 14
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره اعلي/ /تفسير آيات 1 تا 13
1398/11/06
                  تعداد استفاده : 3
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره اعلي/ تفسير آيات 1 تا 13
1398/11/05
                  تعداد استفاده : 10
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره طارق/ تفسير آيات 5 تا 17
1398/11/02
                  تعداد استفاده : 7
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره طارق /تفسير آيات 1 تا 10
1398/11/01
                  تعداد استفاده : 14
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره طارق /تفسير آيات 1 تا 10
1398/10/30
                  تعداد استفاده : 6
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130989
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره طارق/ تفسير آيات 1 تا10
1398/10/29
                  تعداد استفاده : 7
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره بروج/تفسير آيات 10 تا 22
1398/10/28
                  تعداد استفاده : 3
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 85 - بروج
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130987
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره بروج/تفسير آيات 1 تا 22
1398/10/25
                  تعداد استفاده : 5
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 85 - بروج
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130986
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره بروج/تفسير آيات 1 تا 11
1398/10/24
                  تعداد استفاده : 5
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 85 - بروج
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130985
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره بروج/تفسير آيات 1 تا 9
1398/10/23
                  تعداد استفاده : 2
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 85 - بروج
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130984
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره انشقاق/تفسير آيات 16تا 25
1398/10/22
                  تعداد استفاده : 12
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره انشقاق/تفسير آيات10 تا23
1398/10/18
                  تعداد استفاده : 3
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره انشقاق /تفسير آيات1 تا15
1398/10/17
                  تعداد استفاده : 4
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره انشقاق /تفسير آيات 1 تا 15
1398/10/15
                  تعداد استفاده : 10
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره مطففين/تفسير آيات22 تا36
1398/10/11
                  تعداد استفاده : 7
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره مطففين/تفسير آيات 7 تا26
1398/10/10
                  تعداد استفاده : 7
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره مطففين/تفسير آيات 7 تا18
1398/10/09
                  تعداد استفاده : 4
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره مطففين/ /تفسير آيات 1 تا17
1398/10/08
                  تعداد استفاده : 3
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره مطففين/ تفسير آيات 1 تا17
1398/10/07
                  تعداد استفاده : 1
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره مطففين/تفسير آيات 1 تا 11
1398/10/04
                  تعداد استفاده : 4
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره انفطار/تفسير آيات 6 تا19
1398/10/03
                  تعداد استفاده : 4
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره انفطار /آيات 6 تا 19
1398/10/02
                  تعداد استفاده : 4
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره انفطار/ /تفسير آيات 1 تا12
1398/10/01
                  تعداد استفاده : 5
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره انفطار/ /تفسير آيات 1 تا 12
1398/09/30
                  تعداد استفاده : 1
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره تكوير/تفسير آيات 15 تا29
1398/09/27
                  تعداد استفاده : 4
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 81 - تکویر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملی/تفسير آيات 15 تا 29 /تفسير سوره تكوير
1398/09/26
                  تعداد استفاده : 5
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 81 - تکویر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره تكوير/تفسير آيات 1 تا 29
1398/09/25
                  تعداد استفاده : 11
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 81 - تکویر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره تكوير/ آيات 1 تا 24
1398/09/24
                  تعداد استفاده : 8
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 81 - تکویر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره تكوير/تفسير آيات 1 تا14
1398/09/23
                  تعداد استفاده : 7
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 81 - تکویر
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره عبس/ تفسير آيات 33تا 42
1398/09/20
                  تعداد استفاده : 14
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير سوره عبس/ تفسير آيات 33تا42
1398/09/19
                  تعداد استفاده : 6
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 17 تا 32 سوره عبس
1398/09/18
                  تعداد استفاده : 14
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 12 تا34 سوره عبس
1398/09/17
                  تعداد استفاده : 5
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 1 تا 32 سوره عبس
1398/09/13
                  تعداد استفاده : 7
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 11 تا 32 سوره عبس
1398/09/12
                  تعداد استفاده : 3
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 1 تا 19 سوره عبس
1398/09/11
                  تعداد استفاده : 7
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 1 تا 10 سوره عبس
1398/09/10
                  تعداد استفاده : 3
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 1 تا 12 سوره عبس
1398/09/09
                  تعداد استفاده : 4
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 34 تا 46 سوره نازعات
1398/09/06
                  تعداد استفاده : 12
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 25 تا 41 سوره نازعات
1398/09/05
                  تعداد استفاده : 15
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 15 تا 26 سوره نازعات
1398/09/04
                  تعداد استفاده : 10
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 15 تا39 سوره نازعات
1398/09/03
                  تعداد استفاده : 9
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 15 تا 36 نازعات
1398/09/02
                  تعداد استفاده : 9
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 1 تا 26 سوره نازعات
1398/08/29
                  تعداد استفاده : 19
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 1 تا 14 سوره نازعات
1398/08/28
                  تعداد استفاده : 10
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 1تا 14 سوره نازعات
1398/08/27
                  تعداد استفاده : 8
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسير آيات 31 تا 40 سوره نبا
1398/08/26
                  تعداد استفاده : 16
سخنرانی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : مدرسه فقاهت

مدت :
کد: 130947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 86,657,895