خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم - اثر: استاد خلیفة الطنیجی

استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 654
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 64,442,777