خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم - اثر: شیخ ابوبکر الشاطری

شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 574
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 86,635,521