خدمات تلفن همراه

مناجات - با عنوان : ماه من شاه من مهربان اله من - اثر: استاد محمد علی کریمخانی

استاد محمد علی کریمخانیماه من شاه من مهربان اله من
1392/04/08
                  تعداد استفاده : 67736
مناجات
اثر : استاد محمد علی کریمخانی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 08:55
توضیحات : مناجات با خدا «من آمده ام ای خدا درد خود را دوا کنم/رخصت بده در زنم هی خدا خدا کنم/ماه من شاه من مهربان اله من» با صدای «محمدعلی کریم خانی» (08:55)

مدت : 08:55
کد: 6354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 112,748,574