خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - چهارم - حرز حضرت امام جعفر صادق علیه السلام- با ترجمه- بصورت تصویری

چهارم - حرز حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ يا
بنام خدای بخشاینده مهربان ای

خالِقَ الْخَلْقِ وَ يا باسِطَ الرِّزْقِ وَ يا فالِقَ الْحَبِّ وَ يا بارِئَ النَّسَمِ وَ مُحْيِيَ
آفریننده خلق و ای گستراننده روزی و ای شکافنده دانه و ای آفریننده هر دم زن و زنده کننده

الْمَوْتي وَ مُميتَ الْاَحْيآءِ وَ دائِمَ الثَّباتِ وَ مُخْرِجَ النَّباتِ اِفعَلْ بي ما اَنْتَ
مردگان و میراننده زندگان و همیشه پابرجا و برون آرنده گیاه
انجام ده با من آنچه را تو

اَهْلُهُ وَ لاتَفْعَلْ بي ما اَنَا اَهْلُهُ وَ اَنْتَ اَهْلُ التَّقْوي وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
شایسته آنی و انجام مده با من آنچه را من استحقاق دارم و تویی اهل تقوی و آمرزش
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1730


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 29,937,345