خدمات تلفن همراه

منوی احکام شرعی

احکام تقليد
احکام طهارت
اب مطلق و مضاف
│ ┤اب کر
│ ┤اب قليل
│ ┤اب جاري
│ ┤اب باران
│ ┘اب چاه
احکام ابها
احکام تخلي، بول و غائط کردن
│ ┤استبراء
│ ┘مستحبات و مکروهات تخلي
نجاسات
│ ┤بول و غائط
│ ┤مني
│ ┤مردار
│ ┤خون
│ ┤سگ و خوک
│ ┤کافر
│ ┤شراب
│ ┤فقاع
│ ┤عرق جنب از حرام
│ ┤عرق شتر نجاستخوار
│ ┤راه ثابت شدن نجاست
│ ┤راه نجس شدن چيزهاي پاک
│ ┘احکام نجاسات
مطهرات
│ ┤اب
│ ┤زمين
│ ┤افتاب
│ ┤استحاله
│ ┤کم شدن دو سوم اب انگور
│ ┤انتقال
│ ┤اسلام
│ ┤تبعيت
│ ┤برطرف شدن عين نجاست
│ ┤استبراء حيوان نجاستخوار
│ ┘غايب شدن مسلمان
احکام ظرفها
وضو
│ ┤وضوي ارتماسي
│ ┤دعاهايي که موقع وضو گرفتن مستحب است
│ ┤شرايط وضو
│ ┤احکام وضو
│ ┤چيزهايي که بايد براي انها وضو گرفت
│ ┤چيزهايي که وضو را باطل ميکند
│ ┘احکام وضوي جبيره
غسلهاي واجب
│ ┤احکام جنابت
│ ┤چيزهايي که بر جنب حرام است
│ ┤چيزهايي که بر جنب مکروه است
│ ┤غسل جنابت
│ │ ┤غسل ترتيبي
│ │ ┘غسل ارتماسي
│ ┘احکام غسل کردن
استحاضه
│ ┘احکام استحاضه
حيض
│ ┤احکام حايض
│ ┤اقسام زنهاي حايض
│ │ ┤صاحب عادت وقتيه و عدديه
│ │ ┤صاحب عادت وقتيه
│ │ ┤صاحب عادت عدديه
│ │ ┤مضطربه
│ │ ┤مبتدئه
│ │ ┘ناسيه
│ ┘مسائل متفرقه حيض
نفاس
غسل مس ميت
احکام محتضر
احکام بعد از مرگ
│ ┤احکام غسل و کفن و نماز و دفن ميت
│ │ ┤احکام غسل ميت
│ │ ┤احکام کفن ميت
│ │ ┤احکام حنوط
│ │ ┤احکام نماز ميت
│ │ ┤دستور نماز ميت
│ │ ┤مستحبات نماز ميت
│ │ ┤احکام دفن
│ │ ┘مستحبات دفن
│ ┘نماز وحشت
نبش قبر
غسلهاي مستحب
تيمم
│ ┤دوم از موارد تيمم
│ ┤سوم از موارد تيمم
│ ┤چهارم از موارد تيمم
│ ┤پنجم از موارد تيمم
│ ┤ششم از موارد تيمم
│ ┤هفتم از موارد تيمم
│ ┤چيزهايي که تيمم به انها صحيح است
│ ┤دستور تيمم
┘┴احکام تيمم
احکام نماز
نمازهاي واجب
│ ┤نمازهاي واجب يوميه
│ │ ┤وقت نماز ظهر و عصر
│ │ ┤وقت نماز مغرب و عشا
│ │ ┤وقت نماز صبح
│ │ ┤احکام وقت نماز
│ ┘┴نمازهايي که بايد به ترتيب خوانده شود
نمازهاي مستحب
│ ┤وقت نافله هاي يوميه
│ ┘نماز غفيله
احکام قبله
پوشانيدن بدن در نماز
لباس نمازگزار
│ ┤شرط اول
│ ┤شرط دوم
│ ┤شرط سوم
│ ┤شرط چهارم
│ ┤شرط پنجم
│ ┤مواردي که لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد
│ ┤چيزهايي که در لباس نمازگزار مستحب است
│ ┘چيزهايي که در لباس نمازگزار مکروه است
مکان نمازگزار
│ ┤جاهايي که نماز خواندن در انها مستحب است
│ ┘جاهايي که نماز خواندن در انها مکروه است
احکام مسجد
اذان و اقامه
│ ┘ترجمه اذان و اقامه
واجبات نماز
│ ┤نيت
│ ┤تکبيرة الاحرام
│ ┤قيام <ايستادن>
│ ┤قراءت
│ ┤رکوع
│ ┤سجود
│ │ ┤چيزهايي که سجده بر انها صحيح است
│ │ ┘مستحبات و مکروهات سجده
│ ┤سجده واجب قران
│ ┤تشهد
│ ┤سلام نماز
│ ┤ترتيب
│ ┘موالات
قنوت
ترجمه نماز
│ ┤ترجمه سوره حمد
│ ┤ترجمه سوره قل هو الله احد
│ ┤ترجمه قنوت
│ ┤ترجمه تسبيحات اربعه
│ ┘ترجمه تشهد و سلام
تعقيب نماز
صلوات بر پيغمبر
مبطلات نماز
چيزهايي که در نماز مکروه است
مواردي که ميشود نماز واجب را شکست
شکيات
│ ┤شکهاي باطل
│ ┤شکهايي که نبايد به انها اعتنا کرد
│ │ ┤شک در چيزي که محل ان گذشته است
│ │ ┤شک بعد از سلام
│ │ ┤شک بعد از وقت
│ │ ┤کثيرالشک < کسي که زياد شک ميکند >
│ │ ┤شک امام و ماموم
│ │ ┘شک در نماز مستحبي
│ ┘شکهاي صحيح
نماز احتياط
سجده سهو
│ ┘دستور سجده سهو
قضاي سجده و تشهد فراموش شده
کم و زياد کردن اجزاء و شرايط نماز
نماز مسافر
│ ┘مسائل متفرقه
نماز قضا
│ ┘نماز قضاي پدر که بر پسر بزرگتر واجب است
نماز جماعت
│ ┤شرايط امام جماعت
│ ┤احکام جماعت
│ ┤(1) چيزهايي که در نماز جماعت مستحب است
│ ┘چيزهايي که در نماز جماعت مکروه است
نماز ايات
│ ┘دستور نماز ايات
نماز عيد فطر و قربان
اجير گرفتن براي نماز
احکام روزه
نيت
چيزهايي که روزه را باطل ميکند
│ ┤خوردن و اشاميدن
│ ┤جماع
│ ┤استمنا
│ ┤دروغ بستن به خدا و پيغمبر
│ ┤رساندن غبار غليظ به حلق
│ ┤فرو بردن سر در اب
│ ┤باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح
│ ┤اماله کردن
│ ┤قي کردن
│ ┘احکام چيزهايي که روزه را باطل ميکند
انچه براي روزهدار مکروه است
جاهايي که قضا و کفاره واجب است
│ ┤کفاره روزه
│ ┤جاهايي که فقط قضاي روزه واجب است
│ ┘احکام روزه قضا
احکام روزه مسافر
کساني که روزه بر انها واجب نيست
راه ثابت شدن اول ماه
روزه هاي حرام و مکروه
روزه هاي مستحب
احکام خمس
منفعت کسب
معدن
گنج
مال حلال مخلوط به حرام
جواهري که به واسطه فرو رفتن در دريا به دست ميايد
غنيمت
زميني که کافر ذمي از مسلمانان بخرد
مصرف خمس
احکام زکات
شرايط واجب شدن زکات
زکات گندم و جو و خرما و کشمش
نصاب طلا
نصاب نقره
زکات شتر و گاو و گوسفند
نصاب شتر
نصاب گاو
نصاب گوسفند
مصرف زکات
شرايط کساني که مستحق زکاتند
نيت زکات
مسايل متفرقه زکات
زکات فطره
│ ┤مصرف زکات فطره
┘┴مسائل متفرقه زکات فطره
احکام حج
احکام خريد و فروش
چيزهايي که در خريد و فروش مستحب است
معاملات مکروه
معاملات (1) باطل
شرايط فروشنده و خريدار
شرايط جنس و عوض ان
صيغه خريد و فروش
خريد و فروش ميوه ها
نقد و نسيه
معامله سلف
│ ┤شرايط معامله سلف
│ ┘احکام معامله سلف
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مواردي که انسان ميتواند معامله را به هم بزند
مسائل متفرقه
احکام شرکت
احکام صلح
احکام اجاره
شرايط مالي که ان را اجاره ميدهند
شرايط استفادهاي که مال را براي ان اجاره ميدهند
مسائل متفرقه اجاره
احکام جعاله
احکام مزارعه
احکام مساقات
کساني که نميتوانند در مال خود تصرف کنند
احکام وکالت
احکام قرض
احکام حواله دادن
احکام رهن
احکام ضامن شدن
احکام کفالت
احکام وديعه <امانت>
احکام عاريه
احکام نکاح يا ازدواج و زناشويي
احکام عقد
│ ┤دستور خواندن عقد دائم
│ ┤دستور خواندن عقد غير دائم
│ ┤شرايط عقد
│ ┤عيبهايي که به واسطه انها ميشود عقد را به هم زد
│ ┤عدهاي از زنها که ازدواج با انها حرام است
│ ┤احکام عقد دائم
│ ┘متعه يا صيغه
احکام نگاه کردن
مسائل متفرقه زناشويي
احکام شيردادن
│ ┤شرايط شير دادني که علت محرم شدن است
│ ┤اداب شير دادن
┘┴مسائل متفرقه شيردادن
احکام طلاق
عده طلاق
│ ┘عده زني که شوهرش مرده
طلاق بائن و طلاق رجعي
│ ┘احکام رجوع کردن
طلاق خلع
طلاق مبارات
احکام متفرقه طلاق
احکام غصب
احکام مالي که انسان ان را پيدا ميکند
احکام سر بريدن و شکار کردن حيوانات
دستور سر بريدن حيوانات
شرايط سر بريدن حيوان
دستور کشتن شتر
چيزهايي که موقع سر بريدن حيوانات مستحب است
چيزهايي که در کشتن حيوانات مکروه است
احکام شکار کردن با اسلحه
شکار کردن با سگ شکاري
صيد ماهي
صيد ملخ
احکام خوردنيها و اشاميدنيها
(1) چيزهايي که موقع غذا خوردن مستحب است
چيزهايي که در غذا خوردن (1) مکروه است
(1) مستحبات اب اشاميدن
(1) مکروهات اب اشاميدن
احکام نذر و عهد
احکام قسم خوردن
احکام وقف
احکام وصيت (1)
احکام ارث
ارث دسته اول
ارث دسته دوم
ارث دسته سوم
ارث زن و شوهر
┘─مسائل متفرقه ارث

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,528,593