خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی ،- دسته : اذان

اذان
   تعداد 263
استاد سید متولی عبد العال اذان، بهمن 1370، رست.mp3
1370
                  تعداد استفاده : 1833
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، کتابخانه مرکزی اوقاف، بهمن 1370، رست
1370
                  تعداد استفاده : 810
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان در برنامه صبح بخیر ایران شبكه 1، 19 بهمن 1374، حجاز.mp3
1374
                  تعداد استفاده : 608
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان برنامه معجزه جاوید، راديو قرآن 1379.11.24، رست.mp3
1379
                  تعداد استفاده : 348
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، رادیو قرآن، رست.mp3
                  تعداد استفاده : 1810
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، رادیو قرآن، حجاز و بیات.mp3
                  تعداد استفاده : 391
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، رادیو قرآن، حجاز.mp3
                  تعداد استفاده : 168
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، برجا کبیر لبنان، حجاز.mp3
                  تعداد استفاده : 149
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان 2-8-2008، رست.mp3
2008
                  تعداد استفاده : 110
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان 23-4-2010، حجاز و بیات.mp3
2010
                  تعداد استفاده : 90
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان 2011، حجاز و بیات.mp3
2011
                  تعداد استفاده : 86
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، جمعه 13-5-2011، مسجد المغفره، الجیزه، حجاز و بیات
2011
                  تعداد استفاده : 108
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، مسجد سیده نفیسه قاهره، جمعه 7-1-2011، حجاز.mp3
2013
                  تعداد استفاده : 99
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، بنی عامر 22-01-2013، حجاز
2014
                  تعداد استفاده : 79
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، جامع الازهر، جمعه 14 ربیع الثانی 1435، 14 فوریه 2014، حجاز
2014
                  تعداد استفاده : 69
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، حجاز.mp3
                  تعداد استفاده : 165
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، حجاز و بیات.mp3
                  تعداد استفاده : 125
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اذان بسیار زیبا با صدای علیرضا باقری قورتانی دانش آموز پایه دهم
                  تعداد استفاده : 1825
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان

مدت :
کد: 105588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاذان الثانى
                  تعداد استفاده : 2462
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاذان
                  تعداد استفاده : 2298
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاذان الاول
                  تعداد استفاده : 2211
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالأذان 1
                  تعداد استفاده : 2542
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویأذان الجمعة 3
                  تعداد استفاده : 2394
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویأذان الجمعة 1
                  تعداد استفاده : 2233
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالاذان 1
                  تعداد استفاده : 10884
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاْذان 3
                  تعداد استفاده : 2355
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاْذان 1
                  تعداد استفاده : 2078
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاذان - فجر رمضان مسجد السیدة زینب
                  تعداد استفاده : 2003
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالآذان -مختلف- فی فجر رمضانی
                  تعداد استفاده : 1969
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیأذان
                  تعداد استفاده : 1834
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاْذان 2
                  تعداد استفاده : 1803
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاذان - فجر رمضان
                  تعداد استفاده : 1830
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالاذان 2
                  تعداد استفاده : 2537
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالاذان 1
                  تعداد استفاده : 2170
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشاذان 1
                  تعداد استفاده : 23561
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالأذان مقام راست
                  تعداد استفاده : 10450
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالأذان 1
                  تعداد استفاده : 7120
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالاذان
                  تعداد استفاده : 1741
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالاذان 1
                  تعداد استفاده : 2056
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعاذان 2
                  تعداد استفاده : 1897
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعاذان جمیل جدا
                  تعداد استفاده : 1468
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالأذان مقام راست
                  تعداد استفاده : 1595
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالأذان 1
                  تعداد استفاده : 1623
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناأذان فجر
                  تعداد استفاده : 1053
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالأذان 2
                  تعداد استفاده : 862
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالاذان جدید
                  تعداد استفاده : 857
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیاذان الطاروطی للإذاعه
                  تعداد استفاده : 836
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاذان من ترکیا
                  تعداد استفاده : 1478
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انوراذان
                  تعداد استفاده : 1320
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویاذان طنطاوى رائع
                  تعداد استفاده : 1435
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 2
                  تعداد استفاده : 1532
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 1_
                  تعداد استفاده : 1151
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-اذان التلیفزیون المصرى
                  تعداد استفاده : 1186
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلآذان باستودیو اذاعة القرءان الکریم المصریة
                  تعداد استفاده : 986
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 3_
                  تعداد استفاده : 940
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-الاذان 1959 من المسجد الاموى_
                  تعداد استفاده : 957
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-الآذان من الجامع الازهر عام 1955
                  تعداد استفاده : 900
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلاذان المسجد الاموى 1959
                  تعداد استفاده : 909
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-آذان فى صلاة الفجر
                  تعداد استفاده : 906
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان
                  تعداد استفاده : 1266
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان وابتهال (2)
                  تعداد استفاده : 997
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان جنوب افریقیا 1966 (2)
                  تعداد استفاده : 936
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدآذان نادر جداً لعبد الباسط عبد الصمد وفی قمة الروعة
                  تعداد استفاده : 889
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان و ابتهال
                  تعداد استفاده : 826
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان جنوب افریقیا 1966
                  تعداد استفاده : 746
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان (2)
                  تعداد استفاده : 878
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالاذان 3
                  تعداد استفاده : 1049
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالآذان آذان جمعه بالاسماعیلیه 16-3-1990
                  تعداد استفاده : 860
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 66357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالاذان یقلد محمد رفعت
                  تعداد استفاده : 734
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورآذان الفجر
                  تعداد استفاده : 749
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالأذان
                  تعداد استفاده : 850
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالصف کاملة مع اذان الجمعه
                  تعداد استفاده : 781
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالانبیاء والآذان من السید البدوى
                  تعداد استفاده : 687
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالأذان مقام راست
                  تعداد استفاده : 657
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناذان
                  تعداد استفاده : 672
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالأذان إحتفال الإذاعه مسجد التلیفزیون 25-1-2012
                  تعداد استفاده : 708
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 63924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمدی بحیریالشیخان محمدی بحیری عبد الفتاح و محمود الطوخی فی أذان الجمعة من مسجد سید الشهداء - مدینة السویس-یوم 22-10-2010م
                  تعداد استفاده : 1046
اثر : محمدی بحیری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمدی بحیریاذان مسجد الدعوة بدمیاط من صلاة الجمعة 10-8-2007
                  تعداد استفاده : 732
اثر : محمدی بحیری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویغافر والأذان الجمعه ساحه الرضوان الاقصر 10 -2 -2012_2
                  تعداد استفاده : 4190
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالأذان
                  تعداد استفاده : 3291
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویأذان الجمعة 29-2-2008
                  تعداد استفاده : 2270
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الإسراء واذان العصر - 1986م - ( بغداد - العراق
                  تعداد استفاده : 1054
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الحجرات والحاقة والآذان - 1962م - ( الشافعی - مصر
                  تعداد استفاده : 1145
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمد یحیى الشرقاویافتتاح مسجد التوحید النور الاذان
                  تعداد استفاده : 703
اثر : محمد یحیى الشرقاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریاذان الحصری 3
                  تعداد استفاده : 1229
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریاذان الحصری 1
                  تعداد استفاده : 987
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریأذان ثالث للشیخ الحصری
                  تعداد استفاده : 836
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریاذان الحصری 2
                  تعداد استفاده : 744
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالانبیاء والأذان
                  تعداد استفاده : 614
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالاذان 3
                  تعداد استفاده : 552
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالاذان 1
                  تعداد استفاده : 649
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملاذان قناة الرحمة للزامل
                  تعداد استفاده : 643
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملابتهال ثم اذان جمیل ثم اخر القمر والرحمن فجر---مسجد مولانا الامام الحسین
                  تعداد استفاده : 638
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالاذان 2
                  تعداد استفاده : 687
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملابتهال ثم اذان نسخه تانیه من مسجد مولانا
                  تعداد استفاده : 642
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 طه النعمانیالاذان ببهادة قلیوبیة
                  تعداد استفاده : 722
اثر : طه النعمانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورأول آذان جمعه اذاعى من مسجد نور الاسلام قریة میت سهیل منیا القمح شرقیة
                  تعداد استفاده : 966
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورالأذان و الإقامة
                  تعداد استفاده : 796
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 58805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورالاذان الثانى مسجد الشعراوى 15-6-2012
                  تعداد استفاده : 774
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 58804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انوراذان من مسجد الرفاعى یوم الجمعة
                  تعداد استفاده : 728
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 58749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 112,761,623