خدمات تلفن همراه

فهرست شهرهای استانهای ایران

آذربایجان شرقی

آبش احمدآذرشهرآقکنداسکواهرایلخچیباسمنجبخشایشبستان آبادبناببناب جدیدتبریزترکترکمانچایتسوجتیکمه داشجلفاخارواناخامنهخراجوخسروشهرخمارلوخواجهدوزدوزانزرنقزنوزسرابسردرودسیسسیه رودشبسترشربیانشرفخانهشندآبادصوفیانعجب شیرقره آغاجگوگانلیلانمراغهمرندملکانممقانمهربانمیانهنظرکهریزیهادیشهرهریسهشترودهوراندوایقانورزقانکشکسرایکلوانقکلیبرکوزه کنانیامچی

آذربایجان غربی

آواجیقارومیهاشنویهایواوغلیباروقبازرگانبوکانپلدشتپیرانشهرتازه شهرتکابچهاربرجخویربطسردشتسروسلماسسیلوانهسیمینهسیه چشمهشاهین دژشوطفیرورققره ضیا’ القوشچیگرد کشانهماکومحمدیارمهابادمیاندوآبمیرآبادنالوسنقدهنوشینکشاورز

اردبیل

آبی بیگلواردبیلاصلاندوزبیله سوارپارس آبادتازه کندانگجعفرآبادخلخالرضیسرعینعنبرانگرمیگیویلاهرودمشگین شهرنمیننیرهشتجینهیرکلورکوراییم

اصفهان

ابریشمابوزید آباداران وبیدگلاردستاناژیهاصفهانافوسانارکایمانشهربادرودباغ بهادرانبرزکبرف انباربهارانشهربهارستانبوئین ومیانپیربکرانتودشکتیرانجندقجوشقان وکامچادگانچرمهینچمگردانحبیب آبادحسن آبادحناخالد ابادخمینی شهرخوانسارخورخوراسگانخورزوقداراندامنهدرچه پیازدستگرددهاقاندهقدولت آباددیزیچهرزوهرضوانشهرزاینده رودزرین شهرزوارهزیباشهرسده لنجانسفید شهرسگزیسمیرمشاهین شهرشهرضاطالخونچهعسگرانعلویچهفریدونشهرفلاورجانفولادشهرقمصرقهدریجانگزگلپایگانگلدشتگلشهرگوگدمبارکهمحمدآبادمنظریهمهابادمیمهنائیننجف آبادنصرآبادنطنزنوش آبادنیاسرنیک آبادهرندورزنهورنامخواستوزوانونککاشانکرکوندکلیشادوسورجکمشجهکمهکهریز سنگکوشککوهپایه

البرز

اشتهارداندیشهباغستانچندارچهار دانگهصفادشتطالقانفردوسیهگرمدرهماهدشتمحمد شهرمشکین دشتنظر آبادهشتگردکرجکمال شهرکوهسار

ایلام

آبدانانآسمان آبادارکوازایلامایوانبدرهپهلهتوحیدچواردره شهردهلرانزرنهسرآبلهصالح آبادلومارمهرانموسیانمیمه

بوشهر

آب پخشآبدانامام حسناهرمبرازجانبردخونبندر دیربندر دیلمبندر ریگبندر گناوهبندر کنگانبنکبوشهرتنگ ارمجمچغادکخارکخورموجدالکیدلوارسعدآبادشبانکارهعسلویهنخل تقیوحدتیهکاکیکلمه

تهران

آبسرداسلامشهراندیشهباقرشهربومهنپاکدشتپردیسپیشواتجریشتهرانجوادآبادحسن آباددماوندرباط کریمرودهنریشاهدشهرشریف آبادشهریارصباشهرفشمفیروزکوهقدسقرچکگلستانلواسانملاردنسیم شهروحیدیهورامینکهریزککیلان

چهارمحال وبختیاری

آلونیاردلبابا حیدربروجنبلداجیبنجونقانچلگردسامانسفید دشتسودجانسورشجانشلمزارشهر کردطاقانکفارسانفرادنبهفرخ شهرگندمانگهرولردگانمال خلیفهناغاننافچهفشجانکیان

خراسان جنوبی

اریان شهراسدیهاسفدانایسکبیرجندحاجی آبادخضری دشت بیخوسفزهانسرایانسربیشهسه قلعهشوسفقایننهبنداننیمبلوک

خراسان رضوی

اسلامیهانابدباجگیرانباخزربایکبجستانبردسکنبشرویهبیدختتایبادتربت جامتربت حیدریهجغتایجنگلچاپشلوچنارانچکنهخروخلیل آبادخوافداورزندرروددرگزدولت آبادرباط سنگرشتخواررضویهرودابریوشسبزوارسرخسسفیدسنگسلامیسلطان آبادسنگانشاندیزششتمدصالح آبادطرقبهعشق آبادفردوسفرهادگردفریمانفیروزهفیض آبادقاسم آبادقدمگاهقلندرآبادقوچانگنابادلطف آبادمزداوندمشهدملک آبادنشتیفاننصرآبادنقابنوخنداننیشابورکاخککاریزکاشمرکدکنکلاتیونسی

خراسان شمالی

آشخانهاسفراینبجنوردپیش قلعهجاجرمحصارگرمخانرازسنخواستشوقانشیروانصفی آبادفاروجقاضیگرمهلوجلی

خوزستان

آبادانآغاجاریاروند کنارالوانامیدیهاندیمشکاهوازایذهباغ ملکبستانبندر امام خبندر ماهشهربهبهانجایزانچمرانحسینیهحمیدیهخرمشهردزآبدزفولدهدزرامشیررامهرمزرفیعسالندسردشتسوسنگردشادگانشوششوشترشیبانصفی آبادصیدونقلعه تلقلعه خواجهگتوندلالیمسجد سلیمانمقاومتملاثانیمیانرودمینوشهرهفتگلهندیجانهویزهویس

زنجان

آب برابهرچورزقحلبخرمدرهدندیزرین آبادزرین رودزنجانسجاسسلطانیهصائین قلعهقیدارگرمابماه نشانهیدج

سمنان

آرادانامیریهایوانکیبسطامبیارجمنددامغاندیباجسرخهسمنانشاهرودشهمیرزادگرمسارمجنمهدی شهرمیامیکلاته خیج

سیستان و بلوچستان

ادیمیاسپکهایران شهربزمانبمپوربنتبنجارپیشینجالقچاه بهارخاشدوست محمدراسکزابلزابلیزاهدانزهکسراوانسربازسورانسیرکانفنوجقصرقندگلمورتیمحمدآبادمیرجاوهنصرت ابادنگورنوک آبنیک شهرهیدجکنارک

فارس

آبادهآباده طشکاردکانارسنجاناستهباناشکناناقلیداهلاوزایجایزد خواستباب اناربالادهبنارویهبهمنبواناتبیرمبیضاجنت شهرجهرمجویمحاجی آبادخاورانخرامهخشتخنجخوردارابداریاندشت پیر زریرونیززاهدشهرزرقانسدهسروستانسعادت شهرسیدانششدهشیرازصغادصفاشهرعلامرودشتفتح آبادفراشبندفسافیروز آبادقائمیهقادرآبادقطب آبادقیروکارزینگراشگله دارلارلامردلپوئیمرودشتمشکانمصیریمهرمیمندنوداننور آبادنی ریزوراویکازرونکامفیروزکره ایکنار تختهکوار

قزوین

آبگرمآبیکآوجارداقاسفروریناقبالیهالوندبوئین زهرابیدستانتاکستانخاکعلیخرمدشتدانسفهانرازمیانشالضیاء آبادقزوینمحمدیهمحمودآبادنممعلم کلایهنرجهکوهین

قم

جعفریهدستجردقمقنواتکهک

گلستان

آزادشهرآق قلاانبارآلوماینچه برونبندر ترکمنبندر گزخان ببیندلندرامیانسرخنکلاتهسیمین شهرعلی آبادفاضل آبادگالیکشگرگانگمیش تپهگنبد کاووسمراوه تپهمینو دشتنگین شهرنو کندهنوده خاندوزکرد کویکلاله

گیلان

آستاراآستانه اشرفاحمد سر گوراسالماطاقوراملشبازارجمعهبره سربندر انزلیپره سرتوتکابنجیرندهچابکسرچوبرحویقخشکبیجارخمامدیلمانرانکوهرحیم آبادرستم آبادرشترضوانشهررودباررودبنهرودسرسنگرسیاهکلشفتشلمانصومعه سرافومنگوراب زرمیخلاهیجانلشت نشاءلنگرودلوشانلوندویللیسارماسالماسولهمرجقلمنجیلهشتپرواجارگاهکلاچایکوچصفهانکوملهکیاشهر

لرستان

ازنااشترینانالشترالیگودرزبروچردپلدخترچالانچولانچغلوندیچقابلخرم آباددرب گنبددورودزاغهسپیددشتسراب دورهفیروز آبادگرابمحمودوندمعمولانمومن آبادنور آبادکونانیکوهدشت

مازندران

آلاشتآملامیرکلابابلبابلسربلدهبهشهربهنمیرپل سفیدتنکابنجویبارچالوسچمستانخرم آبادخوش رود پیرامسررستمکلارویانرینهزرگر محلهزیر آبساریسرخرودسلمان شهرسورکشیرگاهعباس آبادفریدونکنارقائم شهرگزنکگلوگاهگلوگاهمحمود آبادمرزن آبادمرزیکلانشتارودنورنوشهرنکاکتالم وساداکلار آبادکلاردشتکله بستکوهی خیلکیاسرکیاکلا

مرکزی

آستانهآشتیاناراکپرندکتفرشتورهخمینخندابداودآباددلیجانرازقانزاویهساوهسنجانشازندغرق آبادفرمهینقورچی باشیمامونیهمحلاتمیلاجردنراقنوبراننیمورهندودرکرهرودکمیجان

هرمزگان

ابوموسیبستکبندر جاسکبندر چارکبندر عباسبندر لنگهبندرخمیرپارسیان (گاو بندی)جناححاجی آباددرگهانده بارزسوزاسیریکفارغانفینقشممینابهرمزکنگکیش

همدان

ازندریاناسد آبادبهارتویسرکانجورقانجوکاردمقرزنسامنسرکانشیرین سوصالح آبادفامنینفرسفجفیروزانقروه در جزیقهاوندگل تپهلالجینمریانجملایرنهاوندهمدانکبودر اهنگ

کردستان

آرمردهبابار شانیبانهبوئین سفلیبیجارچنارهدزجدلبراندهگلاندیواندرهزرینهسرو آبادسریش آبادسقزسنندجشویشهصاحبقروهمریوانموچشکامیارانکانی سوریاسوکند

کرمان

اختیارابادارزوییهاناراندوهجردباغینبافتبردسیربرواتبزنجانبمبهرمانپاریزجبالبارزجوپارجیرفتچترودحسین آبادخانوکدرب بهشتدهجرابرراورراینرفسنجانرودبارریحان شهرزرندزنگی آبادزیدآبادسیرجانشهدادشهربابکعنبرآبادفاریابفهرجقلعه گنجگلبافگلزارماهانمحمدآبادمحی آبادمس سر چشمهمنوجاننجف شهرنرماشیرنگارکاظم آبادکرمانکشکوئیهکهنوجکوهبنانکیان شهریزدان شهر

کرمانشاه

اسلام آبادغباینگانبیستونپاوهتازه آبادجوانرودحمیلرباطروانسرسرپل ذهابسرمستسنقرسومارصحنهقصر شیرینگهوارهگیلانغربمیان راهاننودشهنوسودهرسینهلشیکرمانشاهکرندکنگاورکوزران

کهگیلویه وبویر احمد

باشتچرامدهدشتدوگنبدا ندیشموکسوقسی سختقلعه رئیسیگراب سفلیلندهلیککمارگونیاسوج

یزد

ابرکوهاحمد آباداردکاناشکذربافقبهابادتفتحمیدیاخضر آباددیهوکزارچشاهدیهطبسعشق آبادعقدامروستمهردشتمهریزمیبدندوشننیرهراتیزد
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 27,279,729