خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - در کیفیت و آداب غسل میّت- با ترجمه- بصورت تصویری

در کیفیت و آداب غسل میّت

و بايد غسل دهند ميّت را به سه غسل : اوّل به آب سِدر دوم به آب كافور سوم به آب خالص و كيفيّت غسلش مثل غُسل جنابت است ابتدا مي كند اوّل به شستن دست هاي ميّت سه مرتبه پس مي شويد عورت او را به كمي از اِشنان سه مرتبه پس غسل مي دهد سَر او را با كف سدر سه مرتبه پس جانب راست و بعد جانب چپ را به همين نحو و مي كشد دست خود را بر جميع بدن ميّت و بايد اين شستن ها به آب سدر باشد پس بشويد ظرف ها را تا اثر سدر برود و بريزد در ظرف آب ديگري و بيندازد در آن كمي از كافور پس غسل دهد او را به آب كافور مثل غسل به آب سدر و بريزد بقيّه آب را و بشويد ظرف ها را پس آب خالص بياورد و غسل سوم بدهد به همان نحو و بايستد غسل دهنده بر جانب راست او و بگويد هر زماني كه غسل دهد از او عضوي را عَفْواً عَفْواً و چون از غسل دادن فارغ شود بخشكاند بدن ميّت را به جامه نظيفي و واجب است بر غسل دهنده غسل در اين حال يا در مابعد و مستحبّ است مقدّم داشتن وضو بر غسل هايِ ميّت.
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1805 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1806


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 28,118,642