خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - مسجد صعصعه- با ترجمه- بصورت تصویری

مسجد صعصعه

مؤلف گويد كه اين مسجد از مساجد شريفه كوفه است و منسوب است به زيد بن صوحان كه از بزرگان اصحاب امير المؤمنين عليه السلام و از ابدال بشمار مي رفته و در جنگ جمل در ياري آن حضرت شهيد شده و اين دعا كه ذكر شد دعاي او بوده كه در نماز شب مي خوانده و در نزديكي مسجد او مسجد برادرش صعصعه بن صوحان است كه او نيز از اصحاب امير المؤمنين عليه السلام و از عارفين به حق آن جناب و از بزرگان اهل ايمان است و چندان فصيح و بليغ بوده كه امير المؤمنين عليه السلام او را خطيب شحشح گفته و به مهارت در خطب و فصاحت در لسان او را ثنا فرموده و هم او را به قلت مئونه و كثرت معونه مدح نموده و در شبي كه آن حضرت از دنيا رحلت فرمود و فرزندان آن جناب جنازه نازنينش را از كوفه به نجف حمل نمودند صعصعه از جمله مشيعين بود و چون از كار دفن آن حضرت فارغ شدند صعصعه نزد قبر مقدس ايستاد و مشتي از خاك برگرفت و بر سر خود ريخت و گفت پدر و مادرم فداي تو باد يا امير المؤمنين گوارا باد ترا كرامتهاي خدا اي ابو الحسن بتحقيق كه مولد تو پاكيزه بود و صبر تو قوي و جهاد تو عظيم بود و به آنچه آرزو داشتي رسيدي و تجارت سودمند كردي و به نزد پروردگار خود رفتي و از اين نوع كلمات بسيار گفت و گريه كرد گريه سختي و به گريه درآورد سايرين را و در حقيقت سر قبر آن حضرت مجلس روضه شد كه در آن دل شب منعقد گرديد و صعصعه بمنزله روضه خوان بود و مستمعين جناب امام حسن و امام حسين عليهما السلام و محمد بن الحنفيه و ابو الفضل العباس و ساير فرزندان و بستگان آن حضرت و چون اين كلمات بپايان رسيد روي به جانب امام حسن و امام حسين عليهما السلام و ساير آقازادگان كردند و ايشان را تعزيت و تسليت گفتند پس جملگي به كوفه مراجعت نمودند و بالجمله مسجد صعصعه از مساجد شريفه كوفه است و جماعتي امام زمان صلوات الله عليه را در ماه رجب در آن مسجد مبارك مشاهده كرده اند كه دو ركعت نماز كرده و اين دعا را خوانده اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَةِ وَ الْآلاءِ الْوَازِعَةِ الدعاء و ظاهر عمل آن حضرت آن است كه اين دعا مخصوص اين مسجد شريف و از اعمال او است نظير دعاهاي مسجد سهله و زيد لكن چون در ماه رجب بوده كه آن حضرت اين دعا را خوانده اند احتمال داده شده كه شايد اين دعا از دعاهاي ايام رجب باشد و لهذا در كتب علما در اعمال ماه رجب نيز ذكر شده و ما نيز چون آن دعا را در اعمال رجب ذكر كرده بوديم به همان اكتفا كرديم به تكرار نپرداختيم طالبين به آنجا رجوع كنند إن شاء الله .
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 999 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1000 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1001 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1002


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,019,060