خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - روز بیست و چهارم، مباهله- با ترجمه- بصورت تصویری

روز بیست و چهارم
مباهله

بنا بر اشهر روزي است كه مباهله كرد رسول خدا صلي الله عليه و آله با نصاراي نجران و پيش از آنكه خواست مباهله كند عبا بر دوش مبارك گرفت و حضرت امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را داخل در زير عبا نمود و گفت پروردگارا هر پيغمبري را اهل بيتي بوده است كه مخصوصترين خلق بوده اند به او خداوندا اينها اهل بيت منند پس از ايشان بر طرف كن شك و گناه را و پاك كن ايشان را پاك كردني پس جبرئيل نازل شد و آيه تطهير در شان ايشان آورد پس حضرت رسول صلي الله عليه و آله آن چهار بزرگوار را بيرون برد از براي مباهله چون نگاه نصاري بر ايشان افتاد و حقيت آن حضرت و آثار نزول عذاب مشاهده كردند جرأت مباهله ننمودند و استدعاي مصالحه و قبول جزيه نمودند و در اين روز نيز حضرت امير المؤمنين عليه السلام در حال ركوع انگشتري خود را به سائل داد و آيه إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ در شانش نازل شد و بالجمله اين روز روز شريفي است و در آن چند عمل وارد است اول غسل دوم روزه سوم دو ركعت نماز و آن مثل روز عيد غدير است در وقت و كيفيت و ثواب و آية الكرسي كه در نماز مباهله است تا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ است چهارم خواندن دعاي مباهله كه شبيه به دعاي سحرهاي ماه رمضان است و شيخ و سيد هر دو نقل كرده اند لكن ما بين روايات آن دو بزرگوار اختلاف كثير است و من اختيار مي كنم روايت شيخ را در مصباح فرموده دعاي روز مباهله روايت شده با فضيلت آن از حضرت صادق عليه السلام مي گويي

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ بَهآئِكَ بِاَبْهاهُ، وَكُلُّ بَهآئِكَ بَهِيٌّ،
خدایا از تو خواهم از درخشنده ترین مراتب درخشندگیت و همه مراتب آن درخشنده است

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِبَهآئِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ جَلالِكَ
خدایا از تو خواهم به تمام مراتب درخشندگیت خدایا از تو خواهم از باشوکت ترین مراتب

بِاَجَلِّهِ، وَكُلُّ جَلالِكَ جَليلٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ،
جلالت و تمام مراتب جلال تو شوکتمند است خدایا از تو خواهم به همه مراتب جلالت

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِاَجْمَلِهِ، وَكُلُّ جَمالِكَ جَميلٌ، اَللّهُمَ
خدایا از تو خواهم از زیباترین مراتب جمال تو و همه مراتب جمالت زیباست خدایا

اِنّي اَسْئَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني ، فَاسْتَجِبْ
از تو خواهم به همه مراتب جمالت خدایا تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس دعایم را به اجابت رسان

لي كَما وَعَدْتَني ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِاَعْظَمِها، وَكُلُ
چنانچه وعده ام دادی خدایا از تو خواهم از بزرگترین مراتب عظمتت و همه

عَظَمَتِكَ عَظَيمَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها، اَللّهُمَّ اِنّي اَسَئَلُكَ
مراتب آن بزرگ است خدایا از تو خواهم به همه عظمتت خدایا از تو خواهم

مِنْ نُورِكَ بِاَنْوَرِهِ، وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ
از تابنده ترین مراتب روشنیت و همه مراتب آن تابنده است خدایا از تو خواهم به تمام مراتب روشنیت

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِاَوْسَعِها، وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ،
خدایا از تو خواهم از وسیع ترین مراتب رحمتت و همه رحمت تو وسیع است

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها، اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني ،
خدایا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت خدایا تو را می خوانم همچنانکه دستورم دادی

فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِاَكْمَلِهِ،
پس اجابت کن دعایم را چنانچه وعده فرمودی خدایا از تو خواهم از کاملترین مراتب کمالت

وَكُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي
و تمام مراتب آن کامل است خدایا از تو خواهم به تمام مراتب کمالت خدایا از تو

اَسْئَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِاَتَمِّها وَكُلُّ كَلِماتِكَ تآمَّةٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ
خواهم از تمامترین کلمات و سخنانت و تمام کلماتت تام و تمام است خدایا از تو خواهم

بِكَلِماتِكَ كُلِّهَا، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ اَسْمآئِكَ بِاَكْبَرِها، وَكُلُ
به کلماتت همگی خدایا از تو خواهم به بزرگترین نامهایت و همه

اَسْمآئِكَ كَبيرَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِاَسْمآئِكَ كُلِّها، اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ
نامهایت بزرگ است خدایا از تو خواهم به نامهایت همگی خدایا من تو را می خوانم

كَما اَمَرْتَني فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ
چنانچه به من دستور دادی پس به اجابت رسان دعایم را چنانچه وعده ام فرمودی خدایا از تو خواهم به

عِزَّتِكَ باَعَزِّها، وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزيزَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها،
عزیزترین مراتب عزتت و همه مراتب تو عزیز است خدایا از تو خواهم به همه مراتب عزتت

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِاَمْضاها، وَكُلُّ مَشِيَّتِكَ ماضِيَةٌ
خدایا از تو خواهم به گذراترین اراده و خواستت و همه مراتب اراده تو گذراست

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّها، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتيِ
خدایا از تو خواهم به تمام مراتب اراده و خواستت خدایا از تو خواهم بدان قدرتت که بوسیله آن بر همه چیز

اسْتَطَلْتَ بِها عَلي كُلِّشَيْ ءٍ، وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطيلَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّي
برتری گرفتی گرچه تمام مراتب قدرتت برتری گیرنده است خدایا از تو

اَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها، اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني ، فَاسْتَجِبْ لي
خواهم به تمام مراتب قدرتت خدایا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادی تو هم اجابتم کن چنانچه

كَما وَعَدْتَني ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِاَنْفَذِهِ، وَكُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ،
وعده فرمودی خدایا از تو خواهم از نافذترین مراتب دانشت با این که تمام مراتب دانشت نافذ است

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِاَرْضاهُ،
خدایا از تو خواهم به مراتب دانشت همگی خدایا از تو خواهم از پسندیده ترین گفتارت

وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ
و تمام گفتار تو پسندیده است خدایا از تو خواهم به همه گفتارت خدایا از تو خواهم

مِنْ مَسآئِلِكَ بِاَحَبِّهآ، وَكُلُّها اِلَيْكَ حَبيبَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِمَسآئِلِكَ
به محبوبترین چیزی که از تو درخواست شده و همه آنها پیش تو محبوب است خدایا از تو خواهم به تمام آنچه از تو

كُلِّها، اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني ، فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني ،
درخواست شده خدایا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس اجابتم کن چنانچه وعده ام فرمودی

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِاَشْرَفِهِ، وَكُلُّ شَرَفِكَ شَريفٌ، اَللّهُمَ
خدایا از تو خواهم به شریفترین مراتب شرفت و تمامی مراتب شرف تو شریف است خدایا

اِنّي اَسْئَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِاَدْوَمِهِ،
از تو خواهم به مراتب شرفت همگی خدایا از تو خواهم به حق بادوامترین مراتب سلطنتت

وَكُلُّ سُلطانِكَ دآئِمٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي
و تمام مراتب آن دائمی است خدایا از تو خواهم به مراتب سلطنتت همگی خدایا از تو

اَسْئَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِاَفْخَرِهِ، وَكُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ
خواهم به گرانمایه ترین مراتب فرمانرواییت و تمام مراتب فرمانرواییت گرانمایه است خدایا از تو خواهم

بِمُلْكِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني ، فَاسْتَجِبْ لي كَما
به تمام مراتب فرمانرواییت خدایا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس اجابتم کن چنانچه

وَعَدْتَني ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ عَلائِكَ بِاَعْلاهُ، وَكُلُّ عَلائِكَ عالٍ،
وعده ام فرمودی خدایا از تو خواهم به والاترین مراتب بلندیت و تمام مراتب بلندی تو والا است

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعَلائِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ اياتِكَ
خدایا از تو خواهم به والاترین مراتب بلندیت همگی خدایا از تو خواهم به

بِاَعْجَبِها، وَكُلُّ اياتِكَ عَجيبَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِاياتِكَ كُلِّها، اَللّهُمَ
شگفت ترین آیات و نشانه هایت و همه آیات تو شگفت است خدایا از تو خواهم به آیاتت همگی خدایا

اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِاَقْدَمِهِ، وَكُلُّ مَنِّكَ قَديمٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ
از تو خواهم به قدیمترین نعمتت و همه نعمتهایت قدیم است خدایا از تو خواهم

بِمَنِّكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني ، فَاسْتَجِبْ لي كَما
به همه اقسام نعمتت خدایا من تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس اجابت کن دعایم را چنانچه

وَعَدْتَني ، اَللّهُمَّ وَ اِنّي اَسْئَلُكَ بِما اَنْتَ فيهِ مِنَ الشُّؤُنِ وَالْجَبَرُوتِ
وعده فرمودی خدایا و من از تو خواهم به آنچه تو در آنی از مقامات و قدرت و عظمتت

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَكُلِّ جَبَرُوتٍ، اَللّهُمَّ وَ اِنّي اَسْئَلُكَ بِما
خدایا از تو خواهم به حق هر مقام و هر قدرت و عظمتی که داری خدایا و من از تو خواهم بدانچه

تُجيبُني بِهِ حينَ اَسْئَلُكَ، يا اَللَّهُ يا لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَسْئَلُكَ بِبَهآءِ لا اِلهَ
اجابتم کنی بدان هنگامی که تورا خوانم ای خدا ای که معبودی جز تو نیست از تو خواهم به درخشندگی (یا ارجمندی) کلمه

اِلاَّ اَنْتَ، يا لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَسْئَلُكَ بِجَلالِ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، يا لا اِلهَ اِلاَّ
«لااله الا انت» ای که نیست معبودی جز تو از تو خواهم به جلال و شوکت کلمه «لا اله الا انت» ای که معبودی جز تو نیست

اَنْتَ، اَسْئَلُكَ بِلا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ كَما اَمَرْتَني ،
از تو خواهم به کلمه «لااله الاانت» خدایا تو را خوانم چنانچه دستورم دادی پس اجابت کن دعایم را

فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ باَعَمِّهِ،
چنانچه وعده ام فرمودی خدایا از تو خواهم از عمومی ترین اقسام روزیت

وَكُلُّ رِزْقِكَ عآمٌّ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ
و تمام اقسام روزی تو عمومی است خدایا از تو خواهم به تمام اقسام روزی تو خدایا از تو خواهم

مِنْ عَطآئِكَ بِاَهْنَاِهِ وَكُلُّ عَطآئِكَ هَنيئٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعَطآئِكَ
از گواراترین عطایای تو و تمام عطاهایت گوارا است خدایا از تو خواهم به تمام عطایایت

كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ باَعْجَلِهِ، وَكُلُّ خَيْرِكَ عاجِلٌ، اَللّهُمَ
خدایا از تو خواهم به فوری ترین خیر و نیکیت و تمام نیکیهای تو فوری است خدایا

اِنّي اَسْئَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِاَفْضَلِهِ، وَكُلُ
از تو خواهم به تمام نیکیهایت خدایا از تو خواهم به فزونترین فضل تو و همه

فَضْلِكَ فاضِلٌ، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّي اَدْعُوكَ
فضل تو فزون است خدایا از تو خواهم به فضل تو همگی خدایا تو را خوانم

كَما اَمَرْتَني ، فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَني ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ
چنانچه دستورم دادی پس اجابتم کن چنانچه وعده ام فرمودی خدایا درود فرست بر محمد

وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَابْعَثْني عَلَي الْأِيمانِ بِكَ، وَالتَّصْديقِ بِرَسُولِكَ عَلَيْهِ
و آل محمد و برانگیز مرا با داشتن ایمان به خودت و تصدیق به رسولت - که درود بر او

وَ الِهِ السَّلامُ، وَالْوِلايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ اَبيطالِبٍ، وَالْبَر ائَةِ مِنْ عَدُوِّهِ،
و آلش باد - و ولایت علی بن ابیطالب و بیزاری از دشمنش

وَالْأيتِمامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ الِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، فَاِنّي قَدْ رَضيتُ
و اقتدا به امامان از آل محمد علیهم السلام زیرا که من خوشنودم

بِذلِكَ يا رَبِّ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ فِي الْأَوَّلينَ،
بدین ای پروردگار من خدایا درود فرست بر محمد بنده و رسولت در زمره اولین

وَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ فِي الْأخِرينَ، وَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ فِي الْمَلاَءِ
و درود فرست بر محمد در زمره آخرین و درود فرست بر محمد در عالم

الْأَعْلي ، وَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلينَ، اَللّهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً
بالا و درود فرست بر محمد در زمره مرسلین خدایا عطا کن به محمد مقام

الْوَسيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالْفَضيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبيرَةَ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي
وسیله و شرف و فضیلت و درجه بزرگ را خدایا درود فرست بر

مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَقَنِّعْني بِما رَزَقْتَني ، وَبارِكْ لي فيما اتَيْتَني ،
محمد و آل محمد و قانع کن مرا بدانچه روزیم کرده ای و برکت ده به من در آنچه به من داده ای

وَاحْفَظْني في غَيْبَتي ، وَكُلِّ غائِبٍ هُوَ لي ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ
و نگهداری کن مرا در غیبتم و هر غائبی که مربوط به من است خدایا درود فرست بر محمد

وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَابْعَثْني عَليَ الْأِيمانِ بِكَ، وَالتَّصْديقِ بِرَسُولِكَ، اَللّهُمَ
و آل محمد و برانگیزم بر ایمان به خودت و تصدیق به رسولت خدایا

صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَاَسْئَلُكَ خَيْرَ الْخَيْرِ رِضْوانَكَ وَالْجَنَّةَ،
درود فرست بر محمد و آل محمد و از تو خواهم خوبترین خوبها را که خوشنودی تو و بهشت باشد

وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَرِّ سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ
و پناه برم به تو از بدترین بدها که خشم تو و آتش دوزخ باشد خدایا درود فرست بر محمد

وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَاحْفَظْني مِنْ كُلِّ مُصيبَةٍ، وَمِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عُقُوبَةٍ،
و آل محمد و محافظت کن مرا از هر پیش آمد ناگوار و از هر گرفتاری و از هر شکنجه

وَمِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ وَمِنْ كُلِّ بَلاءٍ، وَمِنْ كُلِّ شَرٍّ، وَمِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَمِنْ كُلِ
و از هر فتنه و از هر بلاء و از هر بدی و از هر ناراحتی و از هر مصیبت و از هر

مُصيبَةٍ، وَمِنْ كُلِّ افَةٍ نَزَلَتْ اَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ اِلَي الْأَرْضِ في هذِهِ
آفتی که نازل شده یا بعد از این از آسمان بزمین نازل شود در این

السَّاعَةِ، وَفي هذِهِ اللّيْلَةِ، وَفي هذَا الْيَومِ، وَفي هذَا الشَّهْرِ، وَفي هذِهِ
ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این

السَّنَةِ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَاقْسِمْ لي مِنْ كُلِّ سُرُورٍ،
سال خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و نصیبم کن از هر شادی

وَمِنْ كُلِّ بَهْجَةٍ، وَمِنْ كُلِّ اسْتِقامَةٍ وَمِنْ كُلِّ فَرَجٍ، وَمِنْ كُلِّ عافِيَةٍ، وَمِنْ
و از هر خوشحالی و از هر پایداری و از هر گشایشی و از هر تندرستی و از

كُلِّ سَلامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ كَرامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ رِزْقٍ واسِعٍ حَلالٍ طَيِّبٍ، وَمِنْ
هر سلامتی و از هر کرامت و از هر روزی فراخ حلال پاکی و از

كُلِّ نِعْمَةٍ، وِمَنْ كُلِّ سَعَةٍ نَزَلَتْ اَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ اِلَي الْأَرْضِ في
هر نعمتی و از هر وسعتی که نازل شده یا بعد از این نازل شود از آسمان به زمین در

هذِهِ السَّاعَةِ، وَفي هذِهِ اللّيْلَةِ، وَفي هذَا الْيَوْمِ، وَفي هذَا الشَّهْرِ، وَفي
این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در

هذِهِ السَّنَةِ، اَللّهُمَّ اِنْ كانَتْ ذُنُوبي قَدْ اَخْلَقَتْ وَجْهي عِنْدَكَ، وَحالَتْ
این سال خدایا اگر چنانچه گناهانم شرمنده کرده است چهره ام را پیش تو و حائل شد

بَيْني وَبَيْنَكَ، وَغَيَّرَتْ حالي عِنْدَكَ، فَاِنّي اَسْئَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذي
میان من و تو و حالم را پیش تو تغییر داده پس از تو خواهم به حق نور ذاتت که

لا يُطْفَأُ، وَبِوجْهِ مُحَمَّدٍ حَبيبِكَ الْمُصْطَفي، وَبِوجْهِ وَلِيِّكَ عَلِيٍ
خاموش نشود و به آبروی محمد مصطفی حبیب تو و به آبروی ولی تو علی

الْمُرْتَضي، وَبِحَقِّ اَوْلِيآئِكَ الِّذينَ انْتَجَبْتَهُمْ، اَنْ تُصَلِّيَ عَلي مُحَمَّدٍ
مرتضی و به حق اولیائت که برگزیدی آنها را که درود فرستی بر محمد

وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تَغْفِرَ لي ما مَضي مِنْ ذُنُوبي ، وَاَنْ تَعْصِمَني فيما
و آل محمد و بیامرزی برایم گذشته های از گناهانم را و نگاهم داری در

بَقِيَ مِنْ عُمْري ، وَاَعُوذُ بِكَ اللّهُمَّ اَنْ اَعُودَ في شَيْ ءٍ مِنْ مَعاصيكَ
آینده عمرم و پناه می برم به تو خدایا از اینکه بازگردم به یکی از گناهان و نافرمانیهایت

اَبَداً مااَبْقَيْتَني حَتَّي تَتَوَفَّاني ، وَاَنَا لَكَ مُطيعٌ، وَاَنْتَ عَنّي راضٍ، وَاَنْ
هرگز تا زنده ام (یعنی) تا آنگاه که مرا بمیرانی و من فرمانبردار تو باشم و تو از من خوشنود باشی و

تَخْتِمَ لي عَمَلي بِاَحْسَنِهِ، وَتَجْعَلَ لي ثَوابَهُ الْجَنَّةَ، وَاَنْ تَفْعَلَ بي ما
به انجام رسانی عمل مرا به نیکوترین آن و پاداش آنرا برایم بهشت مقرر داری و انجام دهی درباره من آنچه را

اَنْتَ اَهْلُهُ، يا اَهْلَ التَّقْوي وَيا اَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ
تو شایسته آنی ای اهل تقوی و ای شایسته آمرزش درود فرست بر محمد و آل

مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْني بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ
محمد و رحم کن به من به رحمت خویش ای مهربانترین مهربانان

پنجم بخواند دعايي كه شيخ و سيد روايت كرده اند بعد از دو ركعت نماز و هفتاد مرتبه استغفار و اول آن الحمد لله رب العالمين است و شايسته است در اين روز تصدق و بر فقراء به جهت تاسي به مولاي هر مؤمن و مؤمنه امير المؤمنين عليه السلام و زيارت كردن آن حضرت و انسب خواندن زيارت جامعه است

روز بیست و پنجم
نزول هل اتی

روز شريفي است و روزي است كه هل أتي در حق اهل بيت نازل شده به جهت آنكه سه روز روزه گرفتند و افطار خود را به مسكين و يتيم و اسير دادند و به آب افطار نمودند و شايسته است كه شيعيان اهل بيت عليهم السلام در اين ايام خصوص در شب بيست و پنجم تاسي به موالي خود نمايند در تصدق به مساكين و ايتام و سعي در اطعام ايشان و اين روز را روزه بدارند و چون بعض علماء اين روز را روز مباهله مي دانند مناسب است زيارت جامعه و دعاي مباهله را نيز در اين روز بخوانند
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 695 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 696 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 697 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 698 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 699 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 700 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 701 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 702 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 703


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,022,944