خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - دوم - دعای توسل- با ترجمه- بصورت تصویری

دوم - دعای توسل

علّامه مجلسي(ره) فرموده كه در بعضي از كتب معتبره نقل كرده اند از محمّد بن بابويه كه اين دعاء توسّل را از ائمه عليهم السلام روايت كرده است و گفته است كه در هيچ امري نخواندم مگر آن كه اثر اجابت را به زودي يافتم اين است دعا:

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ
خدایا از تو می خواهم و به سویت رو کنم

بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، يا
به وسیله پیامبرت پیامبر رحمت محمد صلی الله علیه و آله ای

اَبَاالْقاسِمِ يا رَسُولَ اللَّهِ، يا اِمامَ الرَّحْمَةِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا
ابا القاسم ای رسول خدا ای پیشوای رحمت ای آقای ما و سرور ما ما رو آوردیم و

وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَي اللَّهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حاجاتِنا، يا
شفیع گرفتیم و توسل جستیم به وسیله تو به درگاه خدا و تو را پیش روی حاجت های خویش قرار دهیم ای

وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ، يا اَبَا الْحَسَنِ يا اَميرَ الْمُؤْمِنينَ، يا
آبرومند در نزد خدا برای ما نزد خدا شفاعت کن ای اباالحسن ای امیرمؤمنان ای

عَلِيَّ بْنَ اَبيطالِبٍ، يا حُجَّةَ اللَّهِ عَلي خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا
علی بن ابیطالب ای حجت خدا بر خلق ای آقای ما و سرور ما ما

تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَي اللَّهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ
رو آوردیم و شفیع گرفتیم و توسل جستیم به وسیله تو به درگاه خدا و تو را پیش روی

حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ، يا فاطِمَةُ الزَّهْرآءُ يا
حاجت های خویش قرار دادیم ای آبرومند نزد خدا شفاعت کن برای ما نزد خدا ای فاطمه زهرا ای

بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يا قُرَّةَ عَيْنِ الرَّسُولِ، يا سَيِّدَتَنا وَمَوْلاتَنا، اِنَّا تَوَجَّهْنا
دختر محمد ای نور چشم پیغمبر ای بانوی ما و سرور ما ما رو آوردیم

وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكِ اِلَي اللَّهِ، وَقَدَّمْناكِ بَيْنَ يَدَيْ حاجاتِنا، يا
و شفیع گرفتیم و توسل جستیم به وسیله تو به درگاه خدا و تو را پیش روی حاجت های خویش قرار دهیم ای

وَجيهَةً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعي لَنا عِنْدَ اللَّهِ، يا اَبا مُحَمَّدٍ يا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ،
آبرومند پیش خدا شفاعت کن برای ما نزد خدا ای ابا محمد ای حسن بن علی

اَيُّهَا الْمُجْتَبي يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، يا حُجَّةَ اللَّهِ عَلي خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا
ای برگزیده ای فرزند رسول خدا ای حجت خدا بر خلق ای آقای ما و سرور ما

وَمَوْلينا اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَي اللَّهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ
ما روآوردیم و شفیع گرفتیم و توسل جستیم به وسیله تو به درگاه خدا و تو را پیش

يَدَيْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ، يا اَبا عَبْدِاللَّهِ يا
روی حاجت های خود قرار دهیم ای آبرومند نزد خدا شفاعت کن برای ما پیش خدا ای ابا عبدالله ای

حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، اَيُّهَا الشَّهيدُ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، يا حُجَّةَ اللَّهِ عَلي خَلْقِهِ،
حسین بن علی ای شهید (راه حق) ای فرزند رسول خدا ای حجت بر خلق

يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَي اللَّهِ،
ای آقا و سرور ما ما رو آوردیم و شفیع گرفتیم و توسل جستیم به وسیله تو به درگاه خدا

وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ، يا
و تو را پیش روی حاجت های خود قرار دهیم ای آبرومند نزد خدا برای ما پیش خدا شفاعت کن ای

اَبَا الْحَسَنِ يا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، يا زَيْنَ الْعابِدينَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، يا
ابا الحسن ای علی بن الحسین ای زیور پرستش کنندگان ای فرزند رسول خدا ای

حُجَّةَ اللَّهِ عَلي خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا
حجت خدا بر خلق ای آقا و سرور ما ما روآوردیم و شفیع گرفتیم

وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَي اللَّهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ،
و توسل جستیم به وسیله تو به درگاه خدا و تو را پیش روی حاجت های خود قرار دهیم ای آبرومند نزد خدا

اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ، يا اَبا جَعْفَرٍ يا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، اَيُّهَا الْباقِرُ يَا بْنَ
شفاعت کن برای ما پیش خدا ای اباجعفر ای محمد بن علی ای شکافنده علوم ای

رَسُولِ اللَّهِ، يا حُجَّةَ اللَّهِ عَلي خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا
فرزند رسول خدا ای حجت خدا بر خلق ای آقا و سرور ما
ما روآوردیم

وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَي اللَّهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حاجاتِنا، يا
و شفیع گرفتیم و توسل جستیم به وسیله تو به درگاه خدا و تو را پیش روی حاجت های خویش قرار دهیم ای

وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ، يا اَبا عَبْدِ اللَّهِ يا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ،
آبرومند نزد خدا شفاعت کن برای ما پیش خدا ای اباعبدالله ای جعفر بن محمد ای (امام)

اَيُّهَا الصَّادِقُ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، يا حُجَّةَ اللَّهِ عَلي خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا
صادق ای فرزند رسول خدا ای حجت خدا بر خلق ای آقای ما

وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَي اللَّهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ
و سرور ما ما رو آوردیم و شفیع گرفتیم و توسل جستیم به وسیله تو به درگاه خدا و تو را پیش

يَدَيْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ، يا اَبَا الْحَسَنِ يا
روی حاجت های خویش قرار دادیم ای آبرومند پیش خدا شفاعت کن برای ما نزد خدا ای ابا الحسن ای

مُوسَي بْنَ جَعْفَرٍ، اَيُّهَا الْكاظِمُ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، يا حُجَّةَ اللَّهِ عَلي
موسی بن جعفر ای کاظم ای فرزند رسول خدا ای حجت خدا بر

خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَي اللَّهِ،
خلق ای آقای ما و سرور ما
ما رو آوردیم و شفیع گرفتیم و توسل جستیم به وسیله تو بدرگاه خدا و تو را

وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ، يا
پیش روی حاجت های خویش قرار دادیم ای آبرومند نزد خدا شفاعت کن برای ما پیش خدا ای

اَبَا الْحَسَنِ يا عَلِيَّ بْنَ مُوسي ، اَيُّهَا الرِّضا يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، يا حُجَّةَ
ابا الحسن ای علی بن موسی ای (حضرت) رضا ای فرزند رسول خدا ای حجت

اللَّهِ عَلي خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ
خدا بر خلق ای آقا و سرور ما ما رو آوردیم و شفیع گرفتیم و توسل جستیم به وسیله تو

اِلَي اللَّهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ
به درگاه خدا و تو را پیش روی حاجت های خویش قرار دادیم ای آبرومند نزد خدا شفاعت کن برای ما پیش

اللَّهِ، يا اَبا جَعْفَرٍ يا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، اَيُّهَا التَّقِيُّ الْجَوادُ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ،
خدا ای ابا جعفر ای محمد بن علی ای حضرت تقی جواد ای فرزند رسول خدا

يا حُجَّةَ اللَّهِ عَلي خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا
ای حجت خدا بر خلق ای آقا و سرور ما ما رو آوردیم و شفیع گرفتیم

وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَي اللَّهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ،
و توسل جستیم به وسیله تو بدرگاه خدا و تو را پیش روی حاجت های خویش قرار دادیم ای آبرومند نزد خدا

اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ، يا اَبَا الْحَسَنِ يا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ، اَيُّهَا الْهادِي النَّقِيُ
شفاعت کن برای ما نزد خدا ای ابا الحسن ای علی بن محمد ای حضرت هادی نقی

يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، يا حُجَّةَ اللَّهِ عَلي خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا
ای فرزند رسول خدا ای حجت خدا بر خلق ای آقای ما و سرور ما ما رو آوردیم

وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَي اللَّهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حاجاتِنا، يا
و شفیع گرفتیم و توسل جستیم به وسیله تو بدرگاه خدا و تو را پیش روی حاجت های خویش قرار دادیم ای

وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ، يا اَبا مُحَمَّدٍ يا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، اَيُّهَا
آبرومند نزد خدا شفاعت کن برای ما نزد خدا ای ابا محمد ای حسن بن علی ای

الزَّكِيُّ الْعَسْكَرِيُّ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، يا حُجَّةَ اللَّهِ عَلي خَلْقِهِ، يا سَيِّدَنا
زکی عسکری ای فرزند رسول خدا ای حجت خدا بر خلق ای آقای ما

وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَي اللَّهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ
و سرور ما ما رو آوردیم و شفیع گرفتیم و توسل جستیم به وسیله تو بدرگاه خدا و تو را پیش

يَدَيْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ، يا وَصِيَّ الْحَسَنِ
روی حاجت های خویش قرار دادیم ای آبرومند نزد خدا شفاعت کن برای ما نزد خدا ای وصی امام حسن عسکری

وَالْخَلَفَ الْحُجَّةَ، اَيُّهَا الْقآئِمُ الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدِيُّ، يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ،
و یادگار شایسته و حجت ای امام قائم منتظر مهدی ای فرزند رسول خدا ای

يا حُجَّةَ اللَّهِ عَلي خَلْقِهِ يا سَيِّدَنا وَمَوْلينا، اِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا
ای حجت خدا بر خلق ای آقای ما و سرور ما ما رو آوردیم و شفیع گرفتیم

وَتَوَسَّلْنا بِكَ اِلَي اللَّهِ، وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حاجاتِنا، يا وَجيهاً عِنْدَ اللَّهِ، اِشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللَّهِ
و توسل جستیم به وسیله تو بدرگاه خدا و تو را پیش روی حاجت های خویش قرار دادیم ای آبرومند نزد خدا شفاعت کن برای ما پیش خدا

پس حاجات خود را بطلبد كه برآورده مي شود انشاء اللَّه تعالي و در روايت ديگر وارد شده كه بعد از اين بگويد:

يا سادَتي وَمَوالِيَّ، اِنّي تَوَجَّهْتُ بِكُمْ
ای آقایان من و سرورانم من رو آوردم به وسیله شما

اَئِمَّتي وَعُدَّتي لِيَوْمِ فَقْري وَحاجَتي اِلَي اللَّهِ، وَتَوَسَّلْتُ بِكُمْ اِلَي اللَّهِ،
پیشوایان و ذخیرگانم در روز نداری و نیازمندی بدرگاه خدا و توسل جستم به وسیله شما به درگاه خدا

وَاسْتَشْفَعْتُ بِكُمْ اِلَي اللَّهِ، فَاشْفَعُوا لي عِنْدَ اللَّهِ، وَاسْتَنْقِذُوني مِنْ
و شفاعت جویی کردم به وسیله شما به درگاه خدا پس شفاعت کنید برای من در پیشگاه خدا و از او بخواهید مرا از

ذُنُوبي عِنْدَ اللَّهِ، فَاِنَّكُمْ وَسيلَتي اِلَي اللَّهِ، وَبِحُبِّكُمْ وَبِقُرْبِكُمْ اَرْجُو
گناهانم نجات دهد زیرا شمایید وسیله من به درگاه خدا و به وسیله دوستی و قرب به شما امید

نَجاةً مِنَ اللَّهِ، فَكُونُوا عِنْدَ اللَّهِ رَجآئي ، يا سادَتي يا اَوْلِيآءَ اللَّهِ، صَلَّي
رستگاری از خدا دارم پس امید من نزد خدا باشید
ای آقاهای من و ای دوستان خدا درود و صلوات

اللَّهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعينَ، وَلَعَنَ اللَّهُ اَعْدآءَ اللَّهِ ظالِميهِمْ مِنَ الْأَوَّلينَ وَالْأخِرينَ، امينَ رَبَّ الْعالَمينَ.
خدا بر همگی ایشان و خدا ستم کنندگان به ایشان را که دشمنان خدا هستند از رحمت خویش دور کند چه آنها که گذشته اند و چه آنها که پس از این آیند آمین رب العالمین .
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 275 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 276 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 277 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 278 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 279 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 280 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 281

توجه : بعضی از اصوات ممکن است از سایت نامبرده در دسترس نباشند !


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,455,038