خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - دعای مجیر- با ترجمه- بصورت تصویری

دعای مجیر

دعائيست رفيع الشأن مرويّ از حضرت رسول صلي الله عليه و آله جبرئيل براي آن حضرت آورد در وقتي كه در مقام ابراهيم عليه السلام مشغول به نماز بود و كفعمي در بلد الأمين و مصباح اين دعا را ذكر كرده و در حاشيه آن اشاره به فضيلت آن نموده از جمله فرموده هر كه اين دعا را در ايّام البيض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزيده شود اگر چه به عدد دانه هاي باران و برگ درختان و ريگ بيابان باشد و براي شفاء مريض و قضاء دين و غنا و توانگري و رفع غم خواندن آن نافع است و دعا اين است:

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحانَكَ يا اَللَّهُ، تَعالَيْتَ يا رَحْمنُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ
به نام خداوند بخشنده مهربان
منزهی ای خدا برتری تو ای بخشنده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی

يا رَحيمُ، تَعالَيْتَ يا كَريمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مَلِكُ،
ای مهربان برتری تو ای کریم پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی ای پادشاه

تَعالَيْتَ يامالِكُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ. يامُجيرُ، سُبْحانَكَ ياقُدُّوسُ، تَعالَيْتَ ياسَلامُ،
برتری تو ای مالک پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی ای مبرا از هر عیب برتری تو ای سلامت بخش

اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُؤْمِنُ، تَعالَيْتَ يا مُهَيْمِنُ، اَجِرْنا مِنَ
پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی ای امان بخش برتر آمدی ای نگهبان پناه ده ما را از

النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عَزيزُ، تَعالَيْتَ ياجَبَّارُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ
آتش ای پناه ده منزهی ای نیرومند برتر آمدی ای با جبروت و عظمت پناه ده ما را از آتش

يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُتَكَبِّرُ، تَعالَيْتَ يا مُتَجَبِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
ای پناه ده منزهی ای دارای بزرگی و کبریاء برتر آمدی ای صاحب جلال و شوکت پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا خالِقُ، تَعالَيْتَ يا بارِئُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ
منزهی ای آفریننده برتر آمدی ای پدید آرنده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی

يا مُصَوِّرُ، تَعالَيْتَ يا مُقَدِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا هادي ،
ای صورت ده برتر آمدی ای اندازه گیر کارها پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی ای راهنما

تَعالَيْتَ ياباقي ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ. يامُجيرُ، سُبْحانَكَ يا وَهَّابُ، تَعالَيْتَ يا تَوَّابُ،
برتر آمدی ای باقی پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی ای بخشنده برتر آمدی ای توبه پذیر

اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا فَتَّاحُ، تَعالَيْتَ يا مُرْتاحُ، اَجِرْنا مِنَ
پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی ای گشاینده برتر آمدی ای آسایش بخش پناه ده ما را از

النَّارِ يامُجيرُ، سُبْحانَكَ يا سَيِّدِي ، تَعالَيْتَ يا مَوْلايَ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
آتش ای پناه ده منزهی تو ای آقای من برتری تو ای سرور من پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا قَريبُ، تَعالَيْتَ يا رَقيبُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ
منزهی تو ای نزدیک برتری تو ای مراقب اعمال بندگان پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی

يا مُبْدِئُ، تَعالَيْتَ يا مُعيدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا حَميدُ،
ای آغاز کن آفرینش برتر آمدی ای بازگرداننده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی ای پسندیده

تَعالَيْتَ يا مَجيدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قَديمُ، تَعالَيْتَ يا
برتر آمدی ای ستوده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای دیرینه برتری تو ای

عَظيمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا غَفُورُ، تَعالَيْتَ يا شَكُورُ، اَجِرْنا
با عظمت پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی ای آمرزنده برتر آمدی ای پاداش ده سپاسگزاران پناه ده ما را

مِنَ النَّارِ يامُجيرُ، سُبْحانَكَ ياشاهِدُ، تَعالَيْتَ ياشَهيدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ
از آتش ای پناه ده منزهی ای شاهد برتری تو ای گواه پناه ده ما را از آتش

يامُجيرُ، سُبْحانَكَ يا حَنَّانُ، تَعالَيْتَ يا مَنَّانُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
ای پناه ده منزهی تو ای بسیار مهربان برتری تو ای نعمت بخش پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا باعِثُ، تَعالَيْتَ يا وارِثُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
منزهی تو ای برانگیزنده برتری تو ای ارث بر جهانیان پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا مُحْيي ، تَعالَيْتَ يا مُميتُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ
منزهی تو ای زنده کننده برتری تو ای میراننده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو

ياشَفيقُ، تَعالَيْتَ يا رَفيقُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا اَنيسُ،
ای مهربان برتری تو ای رفیق پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای همدم

تَعالَيْتَ يا موُنِسُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا جَليلُ، تَعالَيْتَ يا
برتری تو ای مونس پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای شوکتمند برتری تو ای دارای جمال و

جَميلُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا خَبيرُ، تَعالَيْتَ يا بَصيرُ، اَجِرْنا
زیبایی پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای آگاه برتری تو ای بینای به کارها پناه ده

مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا حَفِيُّ، تَعالَيْتَ يا مَلِيُّ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا
ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای مهربان برتری تو ای بی نیاز مطلق پناه ده ما را از آتش ای

مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مَعْبُودُ، تَعالَيْتَ يا مَوْجُودُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
پناه ده منزهی ای معبود حقیقی برتر آمدی ای موجود بالذات پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا غَفَّارُ، تَعالَيْتَ يا قَهَّارُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا
منزهی ای آمرزش پیشه برتری تو ای دارای قهر و سطوت پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای

مَذْكُورُ، تَعالَيْتَ يا مَشْكُورُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا جَوادُ،
یاد شونده برتری تو ای سپاس دارنده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای بخشنده

تَعالَيْتَ يا مَعاذُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا جَمالُ، تَعالَيْتَ
برتری تو ای پناهگاه پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای (اصل هر) زیبایی برتری تو

يا جَلالُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا سابِقُ، تَعالَيْتَ يا رازِقُ،
ای (بخشنده هر) بزرگواری پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای سبقت گیرنده برتری تو ای روزی دهنده

اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا صادِقُ، تَعالَيْتَ يا فالِقُ،
پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای راست گفتار برتری تو ای شکافنده

اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا سَميعُ، تَعالَيْتَ يا سَريعُ، اَجِرْنا مِنَ
پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای شنوا برتری تو ای شتابنده (در اجابت) پناه ده ما را از

النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا رَفيعُ، تَعالَيْتَ يا بديعُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
آتش ای پناه ده منزهی تو ای بلند مرتبه برتری تو ای آفریننده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا فَعَّالُ، تَعالَيْتَ يا مُتَعالُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا
منزهی تو ای کننده (آنچه بخواهی) برتری تو ای والامرتبه پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای

قاضي ، تَعالَيْتَ يا راضي ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قاهِرُ،
داور برتری تو ای راضی پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای چیره بر خلق

تَعالَيْتَ يا طاهِرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يامُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عالِمُ، تَعالَيْتَ يا
برتری تو ای پاکیزه پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای دانا برتری تو ای

حاكِمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا دآئِمُ، تَعالَيْتَ يا قآئِمُ، اَجِرْنا
حکمران پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای جاویدان برتری تو ای قیام کننده به امور خلق پناه ده ما را

مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عاصِمُ، تَعالَيْتَ يا قاسِمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا
از آتش ای پناه ده منزهی تو ای نگهدار برتری تو ای قسمت کننده روزی پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا غَنِيُّ، تَعالَيْتَ يا مُغْني ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
منزهی تو ای بی نیاز برتری تو ای بی نیاز کننده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا وَفِيُّ، تَعالَيْتَ يا قَوِيُّ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا
منزهی تو ای وفادار برتری تو ای نیرومند پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای

كافي ، تَعالَيْتَ يا شافي ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُقَدِّمُ،
کفایت کننده برتری تو ای شفا دهنده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای مقدم

تَعالَيْتَ يا مُؤَخِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا اَوَّلُ، تَعالَيْتَ
دارنده برتری تو ای عقب انداز پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای اول برتری تو

يا آخِرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا ظاهِرُ، تَعالَيْتَ يا باطِنُ،
ای آخر پناه ده ما ر از آتش ای پناه ده منزهی تو ای پیدا برتری تو ای ناپیدا

اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا رَجآءُ، تَعالَيْتَ يا مُرْتَجي ، اَجِرْنا
پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای امید برتری تو ای مایه امیدواری پناه ده

مِنَ النَّارِ يامُجيرُ، سُبْحانَكَ يا ذَاالْمَنِّ، تَعالَيْتَ يا ذَاالطَّوْلِ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ
ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای صاحب نعمت برتری تو ای صاحب احسان پناه ده ما را از آتش

يامُجيرُ، سُبْحانَكَ يا حَيُّ، تَعالَيْتَ يا قَيُّومُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ
ای پناه ده منزهی تو ای زنده برتری تو ای پاینده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو

يا واحِدُ، تَعالَيْتَ يا اَحَدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا سَيِّدُ،
ای یگانه برتری تو ای یکتا پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای آقا

تَعالَيْتَ يا صَمَدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قَديرُ، تَعالَيْتَ
برتری تو ای بی نیاز پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای توانا برتری

يا كَبيرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا والي ، تَعالَيْتَ يا مُتَعالي ،
تو ای بزرگ پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای حکمران برتری تو ای والامقام

اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عَلِيُّ، تَعالَيْتَ يا اَعْلي ، اَجِرْنا مِنَ
پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای والا برتری تو ای والاتر از همه پناه ده ما را از

النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا وَلِيُّ، تَعالَيْتَ يا مَوْلي ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا
آتش ای پناه ده منزهی تو ای صاحب اختیار برتری تو ای سرور پناه ده ما را از آتش

مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا ذارِئُ، تَعالَيْتَ يا بارِئُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
ای پناه ده منزهی تو ای آفریننده برتری تو ای پدید آرنده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا خافِضُ، تَعالَيْتَ يا رافِعُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
منزهی تو ای پایین آرنده برتری تو ای بالا برنده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا مُقْسِطُ، تَعالَيْتَ يا جامِعُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
منزهی تو ای به انصاف رفتار کننده برتری تو ای گردآورنده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا مُعِزُّ، تَعالَيْتَ يا مُذِلُّ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ
منزهی تو ای عزت بخش برتری تو ای ذلت بخش پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو

يا حافِظُ، تَعالَيْتَ يا حَفيظُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قادِرُ،
ای نگهبان برتری تو ای نگهدار پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای توانا

تَعالَيْتَ يا مُقْتَدِرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عَليمُ، تَعالَيْتَ
برتری تو ای با اقتدار پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای دانا برتری تو

يا حَليمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا حَكَمُ، تَعالَيْتَ يا حَكيمُ،
ای بردبار پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای داور برتری تو ای فرزانه

اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُعْطي ، تَعالَيْتَ يا مانِعُ، اَجِرْنا
پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای عطا ده برتری تو ای مانع از عطا پناه ده ما را

مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا ضآرُّ، تَعالَيْتَ يا نافِعُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ
از آتش ای پناه ده منزهی تو ای زیان رسان برتری تو ای سودرسان پناه ما را از آتش

يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُجيبُ، تَعالَيْتَ يا حَسيبُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا
ای پناه ده منزهی تو ای اجابت کننده برتری تو ای حسابگر پناه ده ما را از آتش ای

مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عادِلُ، تَعالَيْتَ يا فاصِلُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
پناه ده منزهی تو ای دادگر برتری تو ای جدا کننده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا لَطيفُ، تَعالَيْتَ يا شَريفُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
منزهی تو ای مهربان برتری تو ای شریف پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا رَبُّ، تَعالَيْتَ يا حَقُّ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا
منزهی تو ای پروردگار برتری تو ای ثابت پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای

ماجِدُ، تَعالَيْتَ يا واحِدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عَفُوُّ،
گرامی برتری تو ای یگانه پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای باگذشت

تَعالَيْتَ يا مُنْتَقِمُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا واسِعُ، تَعالَيْتَ
برتری تو ای انتقام کش پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای وسیع رحمت برتری تو

يا مُوَسِّعُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا رَؤُفُ، تَعالَيْتَ يا
ای گشایش بخش پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای مهرورز برتری تو ای

عَطوُفُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا فَرْدُ، تَعالَيْتَ يا وِتْرُ،
با عطوفت پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای یگانه برتری تو ای تک و تنها

اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُقيتُ، تَعالَيْتَ يا مُحيطُ، اَجِرْنا
پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای حافظ و نگهبان برتری تو ای محیط بر هر چیز پناه ده ما را

مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا وَكيلُ، تَعالَيْتَ يا عَدْلُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ
از آتش ای پناه ده منزهی تو ای وکیل برتری تو ای سراسر عدل و داد پناه ده ما را از آتش

يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُبينُ، تَعالَيْتَ يا مَتينُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ،
ای پناه ده منزهی تو ای آشکار کننده برتری تو ای ثابت سستی ناپذیر پناه ده ما را از آتش ای پناه ده

سُبْحانَكَ يا بَرُّ، تَعالَيْتَ يا وَدُودُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا
منزهی تو ای نیکوکار برتری تو ای بسیار مهربان پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای

رَشيدُ، تَعالَيْتَ يا مُرْشِدُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا نُورُ،
ارشاد کننده برتری تو ای رهنمون پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای نور

تَعالَيْتَ يا مُنَوِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا نَصيرُ، تَعالَيْتَ
برتری تو ای روشنی بخش پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای یاور برتری تو

يا ناصِرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا صَبُورُ، تَعالَيْتَ يا
ای یاری ده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای بردبار برتری تو ای

صابِرُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُحْصي ، تَعالَيْتَ يا
شکیبا پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای شمارنده برتری تو ای

مُنْشِئُ، اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا سُبْحانُ، تَعالَيْتَ يا دَيَّانُ،
ایجاد کننده پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای منزه برتری تو ای کیفر ده

اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُغيثُ، تَعالَيْتَ يا غِياثُ، اَجِرْنا
پناه ده ما را از آتش ای پناه ده منزهی تو ای فریادرس برتری تو ای دادرس پناه ده ما را

مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا فاطِرُ، تَعالَيْتَ يا حاضِرُ، اَجِرْنا مِنَ
از آتش ای پناه ده منزهی تو ای آفریننده برتری تو ای حاضر پناه ده ما را از

النَّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا ذَاالْعِزِّ والْجَمالِ، تَبارَكْتَ يا ذَاالْجَبَرُوتِ
آتش ای پناه ده منزهی تو ای صاحب عزّت و زیبایی بزرگی تو ای صاحب جبروت

وَالْجَلالِ، سُبْحانَكَ لا اِلهِ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ،
و جلال منزهی تو معبودی جز تو نیست «منزهی تو و همانا من از ستمگرانم

فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ، وَكَذلِكَ نُنْجيِ الْمُؤمِنينَ، وَصَلَّي اللَّهُ
پس مستجاب کردیم دعای او (یعنی یونس) را و او را از اندوه نجاتش دادیم و این چنین مؤمنین را نجات بخشیم» و درود

عَلي سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَجْمَعينَ، وَالْحَمْدُللَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ، وَحَسْبُنَا
خدا بر آقای ما محمد و آلش همگی و ستایش خاص پروردگار جهانیان است و خدا ما را بس است

اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكيلُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ الْعَليِّ العَظيمِ.
و او نیکو وکیلی است و جنبش و نیرویی نیست جز به خدای والای بزرگ
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 208 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 209 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 210 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 211 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 212 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 213 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 214 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 215 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 216

توجه : بعضی از اصوات ممکن است از سایت نامبرده در دسترس نباشند !


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 112,739,665